Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de keuze van een lesmethode of het fuseren met een andere school.
MR van de Emmaschool

In de medezeggenschapsraad zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van de personeelsleden (de personeelsgeleding). Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad.
Bevoegdheden van de MR De MR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden oftewel rechten. De algemene rechten zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht. De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en adviesrecht. Instemmingsrecht wil zeggen dat het bestuur een voorgenomen besluit niet eerder mag uitvoeren dan nadat de medezeggenschapsraad ermee heeft ingestemd. Bij het adviesrecht geldt dat het bestuur een negatief advies van de medezeggenschapsraad beargumenteerd naast zich neer mag leggen. Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. De andere geleding heeft dan adviesrecht. Als zaken voor beide van wezenlijk belang zijn, hebben beide geledingen instemmingsrecht. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld beide instemmen met het schoolplan, de schoolgids en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp op school. Over een aantal andere zaken heeft (een gedeelte van) de medezeggenschapsraad adviesrecht, bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur.
De GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is een samengevoegde MR van diverse scholen onder 1 bestuur. De Emmaschool maakt deel uit van een bestuur met meerdere scholen: het openbaar onderwijs Rheden, afgekort OOR. Samen hebben deze scholen een GMR. In een GMR zitten leden van medezeggenschapsraden van de aangesloten scholen. De GMR behandelt alleen zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle aangesloten scholen, bijvoorbeeld het ziekte verzuimbeleid van het bestuur of de begroting. Een voorstel dat slechts betrekking heeft op een (deel) van de betrokken scholen, zal niet in de GMR aan de orde komen, maar in de MR van de betrokken scho(o)l(en). Zo wordt het houden van een oudertevredenheidsonderzoek in de GMR besproken, maar de resultaten er van in de MR.
De GMR vergadert ongeveer eens per zes weken. De vergaderingen van de GMR zijn openbaar.
Praktische zaken

Eens per twee jaar zijn er verkiezingen voor de MR. Ouders kunnen dan hun vertegenwoordigers kiezen. Vanuit het team worden eveneens drie vertegenwoordigers gekozen.
Vergaderingen

De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar met het bevoegd gezag, of eigenlijk met een vertegenwoordiging daarvan en dat is de directeur van de school. Deze vergaderingen zijn openbaar. Dat betekent dat belangstellenden de vergadering kunnen bezoeken om mee te luisteren naar datgene dat besproken wordt. Het kan zijn dat u een zaak in de MR- vergadering persoonlijk wilt toelichten. Dat kan, daarvoor moet u voorafgaand aan de vergadering contact opnemen (persoonlijk of dmv postvakje of postbus) met de voorzitter van de MR (of met een van de andere leden). De voorzitter kan zorgen dat er ruimte voor u is op de agenda. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur en worden op school gehouden. De agenda en verslagen van de MR vindt u op deze website.
Postvakje

De MR staat altijd open voor reacties van ouders. U kunt de leden van de MR vaak vinden bij de klassen van hun kinderen, maar u kunt ze ook bereiken via het postvakje in de lerarenkamer. Een briefje in hun postvakje is voldoende. Ze nemen graag contact met u op. 

Emmabulletin

Indien het nodig is, kan de MR gebruik maken van het Emmabulletin voor de berichtgeving.
Verslagen

De defitieve, goedgekeurde, verslagen van de vergaderingen vindt u hieronder. Ook het jaarverslag wordt hier gepresenteerd.


 

Verslagen van de vergadering

Jaarverslagen